China-Forum chinaboard.de

       
About us
 ChDG
 Juniors
 Shanghai
 FAQ
 Search
Chinese-German, German-ChineseDictionary
 Register
Chinese [ Simplified ]
Chinese [ Traditional ]
Deutsch [ Du ]
Deutsch [ Sie ]
Français
chinaboard.de Forum -> Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Words of the Week

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Upcoming ChDG Events

25 Apr
ChDG-Newsletter: China-Hamburg Magazin Ausgabe 2 - März/09
26 Apr
Filmnachmittag: John Rabe/拉贝•日记 /约翰•拉贝
28 Apr
1. Sino-Japanischer Filmabend: The Go Master/吴清源 /呉清源 極みの棋譜
12 May
2. Sino-Japanischer Filmabend:The Longest Night in Shanghai/ 夜. 上海/夜の上海
19 May
Teeverköstigung von hochwertigen Teesorten
26 May
3. Sino-Japanischer Filmabend: Cape No.7/海角七号Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Words of the Week - Chinese-German Dictionary HanDeDict


The words of the week are supplied by University of Leipzig's Projekt Deutscher Wortschatz, who evaluate various daily newspapers and news agency reports on a daily basis. Their current list with links to quotations can be found here.

We aim to use our dictionary to build a bilingual list of vocabulary based on these words, and appreciate any help in completing this list.

Words added on 24 Apr 2009

afrikanisch非洲的 fēizhōude  
Afrikanischen
 
Amflora转基因马铃薯 zhuǎnjīyīnmǎlíngshǔ  
Branchenprimus行中第一 xíngzhōngdìyī  
行业之冠 hángyèzhīguàn  
行业之首 hángyèzhīshǒu  
Bundesgartenschau联邦州花展 liánbāngzhōuhuāzhǎn  
Cola可乐 kělè  
nǎi  
  
Donnerstagmittag星期四中午 xīngqīsìzhōngwǔ  
周四中午 zhōusìzhōngwǔ  
DVB-T数字视频广播地面站 shùzìshìpínguǎngbōdìmiànzhàn  
EBIT-Marge利息税收前的赢利差额 lìxíshuìshōuqiándeyínglìchā'é  
Phenom
 
filmfest影展 yǐngzhǎn  
电影节 diànyǐngjié  
Filmpreis电影奖 diànyǐngjiǎng  
奥斯卡 àosīkǎ  
奥斯卡金像奖 àosīkǎjīnxiàngjiǎng  
Frühjahrsgutachten春评 chūnpíng  
春季鉴定 chūnjìjiàndìng  
Frühlingsfest春节 chūnjié  
逾越节 yúyuèjié  
Geberkonferenz捐助会议 juānzhùhuìyì  
Geiselhaft人质俘虏抵押品 rénzhìfúlǔdǐyāpǐn  
Gewinneinbruch赢利爆跌 yínglìbàodié  
Hubble哈勃天文望远镜 hābótiānwénwàngyuǎnjìng  
哈勃 hābó  
iPhones苹果手机 píngguǒshǒujī  
Investment投资 tóuzī  
Investmentbanking投资银行业务 tóuzīyínhángyèwù  
IPTV网络电视 wǎngluòdiànshì  
Konzerngewinn财团盈利 cáituányínglì  
集团盈利 jítuányínglì  
企业集团盈利 qǐyèjítuányínglì  
Landesgartenschau全国园艺展 quánguóyuányìzhǎn  
Managergehälter
 
Managergehalt高级管理员薪金 gāojíguǎnlǐyuánxīnjīn  
高层薪酬 gāocéngxīnchóu  
经理薪酬 jīnglǐxīnchóu  
Massenentlassung大规模免职 dàguīmómiǎnzhí  
大量解雇 dàliàngjiěgù  
Nettogewinn净利润 jìnglìrùn  
纯利润 chúnlìrùn  
Notebook笔记本 bǐjìběn  
笔记电脑 bǐjìdiànnǎo  
可携式的电脑 kěxiéshìdediànnǎo  
Online-Durchsuchung网上搜索 wǎngshàngsōusuǒ  
Panikmache危言耸听 wēiyánsǒngtīng  
Raser疾驰者 jíchízhě  
超速者 chāosùzhě  
Schienbein胫部 jìngbù  
胫骨 jìnggǔ  
胫骨脚 jìnggǔjiǎo  
Selbstmordanschlag自杀性袭击 zìshāxìngxíjī  
Sorgerecht抚养权 fǔyǎngquán  
Teilergebnis
 
Teilergebnissen
 
Tierversuch动物实验 dòngwùshíyàn  
Tierversuche动物试验动物实验 dòngwùshìyàndòngwùshíyàn  
Untersuchungsausschuss调查委员会 diàocháwěiyuánhuì  
VDO西门子威迪欧汽车电子 xīménzǐwēidí'ōuqìchēdiànzǐ  
Verschleppung恐吓 kǒnghè  
耽搁 dāngē  
拖延 tuōyán  
Vorsteuergewinn税前利润 shuìqiánlìrùn  

Words added on 23 Apr 2009

Apartheid种族隔离 zhǒngzúgélí  
种族隔离制度 zhǒngzúgélízhìdù  
南非种族隔离制度 nánfēizhǒngzúgélízhìdù  
Arbeitsspeicher记忆体 jìyìtǐ  
电脑内存 diànnǎonèicún  
内存 nèicún  
Asienreise亚洲之旅 yàzhōuzhīlǚ  
Billigflieger廉价航空公司 liánjiàhángkōnggōngsī  
廉价航机 liánjiàhángjī  
BIP国内生产总值 guónèishēngchǎnzǒngzhí  
Biss dīng  
咬人咬伤 yǎorényǎoshāng  
Bluetooth蓝牙技术 lányájìshù  
蓝牙 lányá  
Bombenbau巨型大厦 jùxíngdàshà  
Dschihad伊斯兰圣战 yīsīlánshèngzhàn  
圣战 shèngzhàn  
EBITA利息税收分期偿还前的赢利 lìxíshuìshōufēnqīchánghuánqiándeyínglì  
利息税收折旧前的赢利 lìxíshuìshōuzhéjiùqiándeyínglì  
EEX欧洲能源交易所 ōuzhōunéngyuánjiāoyìsuǒ  
Eilantrag紧急申请 jǐnjíshēnqǐng  
Erdrutsch土崩 tǔbēng  
滑坡 huápō  
地震 dìzhèn  
Exzellenzinitiative精英计划精英倡议精英动议星光计划创优动议 jīngyīngjìhuàjīngyīngchàngyìjīngyīngdòngyìxīngguāngjìhuàchuàngyōudòngyì  
Geiselnahme诱拐 yòuguǎi  
劫持 jiéchí  
绑架 bǎngjià  
Geiselnahmen绑架人质 bǎngjiàrénzhì  
genentech
 
Gesetzesentwurf法律草案 fǎlǜcǎo'àn  
法律的草案 fǎlǜdecǎo'àn  
Gewinnzone盈利区 yínglìqū  
Hausverbot
 
Hochschulpakt高等学校的协议 gāoděngxuéxiàodexiéyì  
Impfung接种 jiēzhòng  
疫苗接种 yìmiáojiēzhòng  
免疫法 miǎnyìfǎ  
Insolvenzgeld
 
Internetsperren
 
Kinderpornografie儿童色情 értóngsèqíng  
Konjunkturpaket刺激经济措施 cìjījīngjìcuòshī  
刺激经济计划 cìjījīngjìjìhuà  
刺激经济方案 cìjījīngjìfāng'àn  
Krebserkrankung癌症肿瘤 áizhèngzhǒngliú  
Kreditklemme信用紧缩 xìnyòngjǐnsuō  
Krisengipfel危機高峰會 wēijīgāofēnghuì  
危机顶峰会议 wēijīdǐngfēnghuìyì  
Kurzarbeit短时工作 duǎnshígōngzuò  
Mac苹果机 píngguǒjī  
Maoist毛泽东主义者 máozédōngzhǔyìzhě  
Maoisten
 
Misshandlung
 
Misshandlungen
 
Panne故障 gùzhàng  
毛病 máobìng  
故障事故 gùzhàngshìgù  
Preisabsprache价格同谋 jiàgétóngmóu  
Preisabsprachen
 
Schadenersatz提出理赔 tíchūlǐpéi  
损害赔偿 sǔnhàipéicháng  
薪酬 xīnchóu  
Schwelbrand
 
Spitzentreffen峰会 fēnghuì  
高峰会议 gāofēnghuìyì  
Stromverbrauch用电量 yòngdiànliàng  
耗电量 hàodiànliáng  
Umsatzzahlen销货数量 xiāohuòshùliàng  
Umweltzonen环保区 huánbǎoqū  
Wada世界反兴奋剂机构 shìjièfǎnxīngfènjìjīgòu  
世界反兴奋剂组织 shìjièfǎnxīngfènjìzǔzhī  
Wikileaks
 
Zuschuss补助费 bǔzhùfèi  
津贴 jīntiē  

Words added on 22 Apr 2009

Asset资产财产 zīchǎncáichǎn  
Ausbildungsverträge
 
Ausbildungsvertrag培训合同 péixùnhétóng  
Auslagerung对外承包 duìwàichéngbāo  
Autounfall交通意外 jiāotōngyìwài  
汽车事故 qìchēshìgù  
车祸 chēhuò  
Bilanz损益表 sǔnyìbiǎo  
权衡 quánhéng  
结帐 jiézhàng  
Biogas沼气 zhǎoqì  
生物气 shēngwùqì  
生化气体 shēnghuàqìtǐ  
Bürgschaft担保 dānbǎo  
抵押品 dǐyāpǐn  
作保 zuòbǎo  
Bürgschaften
 
Bundesverdienstkreuz联邦十字勋章 liánbāngshízìxūnzhāng  
Computerspiel电脑游戏 diànnǎoyóuxì  
电子游戏 diànzǐyóuxì  
Computerspiele计算机游戏 jisuanjiyouxi  
Consumer消费者 xiāofèizhě  
Datenschutz数据保护 shùjùbǎohù  
DFB-Pokalfinale德国足球联合会决赛冠军 déguózúqiúliánhéhuìjuésàiguànjūn  
Eklat yǎng  
仰望 yǎngwàng  
Ergebnisprognose结果预测 jiéguǒyùcè  
Gameboy
 
Gesetzgebungsverfahren立法程序 lìfǎchéngxù  
Gewinnwarnung盈利警告 yínglìjǐnggào  
Google News谷歌新闻 gǔgēxīnwén  
Hallenbad室內游泳池 shìnèiyóuyǒngchí  
游泳场 yóuyǒngchǎng  
卫生间 wèishēngjiān  
Heuschnupfen花粉过敏症 huāfěnguòmǐnzhèng  
过敏性鼻炎 guòmǐnxìngbíyán  
花粉过敏 huāfěnguòmǐn  
Holocaust-Leugner大屠杀否定者 dàtúshāfǒudìngzhě  
Klausel附加条款 fùjiātiáokuǎn  
短句 duǎnjù  
Konzernumbau集团重组 jítuánzhòngzǔ  
Kreuzigung十字架 shízìjià  
钉死于十字架 dìngsǐyúshízìjià  
Missbrauch流弊 liúbì  
不当行为 bùdàngxíngwéi  
行为失检 xíngwéishījiǎn  
Planet火星 huǒxīng  
土星 tǔxīng  
xīng  
Rassismus种族主义 zhǒngzúzhǔyì  
Regierungskreis政府圈子 zhèngfǔquānzi  
Störung扰乱 rǎoluàn  
故障 gùzhàng  
分裂 fēnliè  
Vernichtungslager
 
Verstaatlichung国有化 guóyǒuhuà  
徵收 zhēngshōu  
Wasserstoff氢气 qīngqì  
qīng  
Waterboarding水刑 shuǐxíng  
Won韩元 hányuán  
Zentralabitur
 

Words added on 21 Apr 2009

Alliance联盟 liánméng  
Altersklasse寿命等级 shòumìngděngjí  
年度 niándù  
年龄级别 niánlíngjíbié  
Altersklassen
 
Bärlauch野韭菜 yějiǔcài  
Borreliose莱姆病 láimǔbìng  
Boykott抵制 dǐzhì  
制裁 zhìcái  
断绝来往 duànjuéláiwǎng  
Dienstwagen公务车 gōngwùchē  
公车 gōngchē  
公务用车 gōngwùyòngchē  
Dividend被除数 bèichúshù  
股息红利 gǔxíhónglì  
Europawahl欧洲选举 ōuzhōuxuǎnjǔ  
Firewall防火墙 fánghuǒqiáng  
电脑网络防火墙 diànnǎowǎngluòfánghuǒqiáng  
Gesundheitskosten医疗费用 yīliáofèiyòng  
Kartellverfahren反垄断诉讼 fǎnlǒngduànsùsòng  
卡特尔诉讼 kǎtè'ěrsùsòng  
卡尔特诉讼程序 kǎ'ěrtèsùsòngchéngxù  
Kerngeschäft核心业务 héxīnyèwù  
Neujahrstag年初一 niánchūyī  
清明节 qīngmíngjié  
大年初一 dàniánchūyī  
Neuwerk新工厂 xīngōngchǎng  
Produktpiraterie产品剽窃盗版 chǎnpǐnpiāoqièdàobǎn  
Schädel-Hirn-Trauma
 
Steueroasen免税天堂 miǎnshuìtiāntáng  
避税港 bìshuìgǎng  
逃税天堂 táoshuìtiāntáng  
Talfahrt滑下 huáxià  
滑行 huáxíng  
Unfall事故 shìgù  
huàn  
好歹 hǎodǎi  
US-Ölpreis美国‐‐油价 měiguó ‐‐ yóujià  
Zeck壁虱 bìshī  
Zecken壁虱 bìshī  
Zukauf补仓 bǔcāng  
添购追加购货 tiāngòuzhuījiāgòuhuò  

Words added on 20 Apr 2009

Baureihe学级 xuéjí  
种类 zhǒnglèi  
系列 xìliè  
Bedrängnis烦恼困惑 fánnǎokùnhuò  
心痛 xīntòng  
苦恼 kǔnǎo  
Bundestagswahlkampf
 
Einsturz倒塌 dǎotā  
  
塌下 tāxià  
Familiendrama家庭剧 jiātíngjù  
Gendiagnostikgesetz
 
Kanzlerkandidat总理候选人 zǒnglǐhòuxuǎnrén  
长官候选人 zhǎngguānhòuxuǎnrén  
Lissabon-Vertrag里斯本条约 lǐsīběntiáoyuē  
Neuanfang重新设定或重启 chóngxīnshèdìnghuòzhòngqǐ  
Regierungsprogramm执政纲领 zhízhènggānglǐng  
Sanierungsprogramm重建计划 chóngjiànjìhuà  
Schneemassen雪堆 xuěduī  
Slumdog Millionaire
 
Sonntagmorgen星期天早上 xīngqītiānzǎoshàng  
星期日早晨 xīngqīrìzǎochén  
Steuerflucht逃税 táoshuì  
避税 bìshuì  
Tanker油轮 yóulún  
油船 yóuchuán  
货物装船 huòwùzhuāngchuán  
Tempodrom
 
Vätermonate
 
Vermögensteuer
 
Volt  
伏特 fútè  
Wahlperiode任期 rènnèi  
选期 xuǎnqī  
议员任期 yìyuánrènqī  
Wahlprogramm竞选方案 jìngxuǎnfāng'àn  
选举方案 xuǎnjǔfāng'àn  

Words added on 19 Apr 2009

Amnestie特赦令 tèshèlìng  
赦免组织 shèmiǎnzǔzhī  
赦免 shèmiǎn  
Amoklauf枪击案 qiāngjī'àn  
血腥事件 xiěxīngshìjiàn  
暴怒 bàonù  
Ampel-Koalition红绿灯大联合 hónglǜdēngdàliánhé  
Ampelkoalition红绿灯联盟 hónglǜdēngliánméng  
Arbeitslosenversicherung失业救济保险 shīyèjiùjìbǎoxiǎn  
失业险 shīyèxiǎn  
失业保险 shīyèbǎoxiǎn  
Bergwerk kuàng  
矿山 kuàngshān  
矿场 kuàngchǎng  
Bespitzelung窃听监视 qiètīngjiānshì  
间谍活动 jiàndiéhuódòng  
Bundestagswahl选举 xuǎnjǔ  
德国联邦选举 déguóliánbāngxuǎnjǔ  
大选 dàxuǎn  
Demenz老年痴呆 lǎoniánchīdāi  
失智症 shīzhìzhèng  
Fraktionsspitze
 
Gasexplosion气体爆炸 qìtǐbàozhà  
瓦斯爆炸 wǎsībàozhà  
煤气爆炸 méiqìbàozhà  
Gemeindehaus公所堂区市府 gōngsuǒtángqūshìfǔ  
市政厅 shìzhèngtīng  
Gipfeltreffen峰会 fēnghuì  
高峰会议 gāofēnghuìyì  
Herbstmeister秋季冠军 qiūjìguànjūn  
Juniorpartner
 
Landesliste国家名单 guójiāmíngdān  
省名单 shěngmíngdān  
洲名单 zhōumíngdān  
Lawine雪崩 xuěbēng  
山泥倾泻 shānníqīngxiè  
Leistungsschau
 
Notruf jiān  
紧急 jǐnjí  
困苦 kùnkǔ  
Ponant
 
sächsisch薩克森人的 sàkèsēnrénde  
萨克森州的 sàkèsēnzhōude  
薩克森的 sàkèsēnde  
Saisontreffer赛季进球 sàijìjìnqiú  
schleudern情妇 qíngfù  
shuǎi  
  
Schwarzarbeit黑工 hēigōng  
非法劳动 fēifǎláodòng  
打黑工 dǎhēigōng  
Siegtreffer赢球 yíngqiú  
SPD-Vorstand社民党执委会 shèmíndǎngzhíwěihuì  
Spitzensteuersatz最高税率 zuìgāoshuìlǜ  
Steuerkonzept
 
süddeutsch德国南部的 déguónánbùde  
德南部的 dénánbùde  
Süddeutsche
 
Tabellenplatz榜上排名 bǎngshàngpáimíng  
Trauerfeier白事 báishì  
追悼会 zhuīdàohuì  

Words added on 18 Apr 2009

Abgeltungsteuer缴清税款 jiǎoqīngshuìkuǎn  
Absatzrückgang销售下降 xiāoshòuxiàjiàng  
ALBA卷心菜 juǎnxīncài  
精工的雅柏表 jīnggōngdeyǎbóbiǎo  
Altpapier废纸 fèizhǐ  
纸张回收处 zhǐzhānghuíshōuchù  
废料 fèiliào  
Antrittsbesuch就职访问 jiùzhífǎngwèn  
Bahnstrecke铁轨 tiěguǐ  
铁道 tiědào  
Bundeswehrverband德国联邦武装力量 déguóliánbāngwǔzhuānglìliàng  
Cadillac凯迪拉克 kǎidílākè  
Erderwärmung地球变暖 dìqiúbiànnuǎn  
全球气候变暖 quánqiúqìhòubiànnuǎn  
全球气候升温 quánqiúqìhòushēngwēn  
Flickr相片管理共享平台 xiàngpiànguǎnlǐgòngxiǎngpíngtái  
Freitagvormittag周五上午 zhōuwǔshàngwǔ  
Heuschrecke huáng  
蝗虫 huángchóng  
  
Heuschrecken
 
Hotelkette连锁酒店 liánsuǒjiǔdiàn  
连锁店 liánsuǒdiàn  
连锁超市 liánsuǒchāoshì  
Jugendarbeitslosigkeit青年失业率 qīngniánshīyèlǜ  
Kaufzurückhaltung购物节制 gòuwùjiézhì  
Kinderporno儿童色情照片 értóngsèqíngzhàopiàn  
Kursplus汇率升幅 huìlǜshēngfú  
股价升率 gǔjiàshēnglǜ  
上升中的汇率或股价 shàngshēngzhōngdehuìlǜhuògǔjià  
Milchpreise牛奶价格 niúnǎijiàgé  
Mogelpackung虚假包装 xūjiǎbāozhuāng  
Musikindustrie音乐市场 yīnyuèshìchǎng  
音乐产业 yīnyuèchǎnyè  
Nachfolgeregelung职务调整更换领导班子 zhíwùdiàozhěnggènghuànlǐngdǎobānzǐ  
Pressefreiheit出版自由 chūbǎnzìyóu  
新闻自由 xīnwénzìyóu  
言论自由 yánlùnzìyóu  
Provider供应者 gōngyìngzhě  
提供者 tígōngzhě  
提供商 tígōngshāng  
Quartalszahlen季度财务数字 jìdùcáiwùshùzì  
Ranking龙虎榜 lónghǔbǎng  
排名 páimíng  
排名阿 páimíng'ā  
Saturn土星 tǔxīng  
Schießerei开火 kāihuǐ  
枪战 qiāngzhàn  
歼击 jiānjī  
Solidaritätszuschlag团结贡献 tuánjiégòngxiàn  
Strommarkt电力市场 diànlìshìchǎng  
Tatwaffe
 
Tauschbörse交易 jiāoyì  
共享 gòngxiǎng  
档案分享 dàng'ànfēnxiǎng  
Unschuldsvermutung无罪推定原则 wúzuìtuīdìngyuánzé  
Urheberrecht版权 bǎnquán  

With the kind support of University of Leipzig's Projekt Deutscher Wortschatz.